BDO - Baza danych odpadowych

KTO MUSI SIĘ REJESTROWAĆ?

BDO jest rejestrem umożliwiającym gromadzenie informacji o odpadach i zapewnia elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych oraz sprawozdawczych.

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

– wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
– wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm uniinych).

Oferujemy pomoc w przygotowaniu oraz złożeniu wniosku do BDO.

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW

CZYM JEST I JAKICH INFORMACJI DOSTARCZA?

Biała lista podatników VAT jest wykazem informacji o podatnikach VAT. Jego celem jest umożliwienie przedsiębiorstwom szybkiej weryfikacji kontrahentów przez podjęciem współpracy.

Biała lista podatników umożliwia:

– sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
– weryfikacja czy kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji,
– potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinno dokonać się zapłaty za usługę lub towar.

ROZLICZENIA PODATKOWE

W jakich terminach się rozliczyć?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do terminowego wypełniania obowiązków podatkowych. Jednym z nich są rozliczenia podatkowe, które należy złożyć odpowiednio w terminach:

– Rozliczenie na karcie podatkowej – 7 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

– Rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – 20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

– Rozliczenie w przypadku podatku liniowego lub skali podatkowej – 20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

– Rozliczenie VAT miesięczne – 25 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

– Rozliczenie VAT kwartalne – 25 dzień miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy

SPLIT PAYMENT

NA CZYM POLEGA?

Mechanizm podzielonej płatności polegający na tym, że płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy. Istotne jest, że wartość sprzedaży netto trafia na zasadniczy rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała kwota podatku VAT.

Środki z rachunku VAT gromadzone są głównie w celu opłacania zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do urzędu skarbowego.

Ten rodzaj rozliczania został wprowadzony w celu ograniczenia oszustw podatkowych.

CRBR

KTO MUSI ZGŁOSIĆ BENEFICJENTÓW?

CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych gromadzi oraz przetwarza informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego.

Do dokonania zgłoszenia CRBR zobowiązane są:

– spółki jawne,
– spółki komandytowe,
– spółki komandytowo-akcyjne,
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółki proste spółki akcyjne,
– spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Oferujemy pomoc w dokonaniu zgłoszenia do CRBR.

JPK_V7

KTO SKŁADA PLIK?

Jednolity Plik Kontrolny umożliwia sprawną komunikację z administracją skarbową oraz usprawnia kontrolę prowadzonych przez podmiot ksiąg rachunkowych oraz ewidencje księgową.

Od października 2020 roku strukturę JPK_V7 z deklaracją będą składać czynni podatnicy VAT niezależnie od tego jaką wielkość ma podmiot gospodarczy objęty obowiązkiem.

JPK_V7 należy przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą platformy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów lub odpowiedniego programu do księgowości online. 

Warto zaznaczyć, że składanie JPK_V7 przez Internet wymaga posiadania własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.