Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy powrót pracownika do pracy po zakończonym zwolnieniu chorobowym dłuższym niż 30 dni jest możliwy wyłącznie po spełnieniu warunku przeprowadzenia badań kontrolnych. Celem badań jest stwierdzenie zdolności do pracy w danym zakładzie pracy oraz na dotychczasowym stanowisku.

Obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na badania kontrolne. Pracownik zobligowany jest do poddania się wyznaczonym badaniom oraz dostosowania się do poleceń lekarskich.

Skierowanie na badania powinno zawierać:
– rodzaj badania
– określenie stanowiska pracy pracownika
– informacje na temat ewentualnych czynników szkodliwych dla zdrowia

Istotne jest, że badania lekarskie powinny być przeprowadzone w trakcie godzin pracy oraz na koszt pracodawcy.

W sytuacji, gdy pracownik nie zgadza się na wykonanie badań:
– brak możliwości dopuszczenia pracownika do pracy;
– brak wynagrodzenia;
– nałożenie odpowiedzialności porządkowej oraz materialnej (jeżeli odmowa powoduje szkodę dla pracodawcy);
– podstawa rozwiązania stosunku pracy;