Od 2022 roku w Polsce ma pojawić się możliwość założenia fundacji rodzinnej, która głównie zakładana jest w celu sukcesji oraz zwiększenia szans na zachowanie majątku rodzinnego. Na jakich zasadach funkcjonować będzie fundacja rodzinna?

Utworzenie fundacji rodzinnej wiązać się będzie ze spełnieniem określonych warunków:

• złożenie oświadczenia fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej i ustalenie statutu;
• ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę albo statut;
• wniesienie przez fundatora mienia, przynajmniej w minimalnej kwocie 100 tys. zł;
• wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych.

Ten rodzaj fundacji będzie mógł być utworzony w akcie założycielskim lub testamencie. Warto zaznaczyć, że powyższe dokumenty (a także statut fundacji) muszą posiadać formę aktu notarialnego.

Fundacja powstaje w momencie uzyskania wpisu do rejestru fundacji rodzinnych.

Fundatorem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Organy fundacji rodzinnej:
– zarząd
– rada protektorów
– zgromadzenie beneficjentów