Spośród składek, które są odprowadzane z tytułu wynagrodzenia, można wyróżnić m.in. Fundusz Pracy, który jest państwowym funduszem celowym, którym dysponuje minister pracy i polityki społecznej. W ramach owego funduszy gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia, a także instytucjach znajdujących się na rynku pracy.

Pieniądze zgromadzone w ramach Funduszu Pracy, są przeznaczane na:
– zasiłki dla bezrobotnych,
– prace interwencyjne,
– roboty publiczne,
– szkolenia oraz przekwalifikowania osób bezrobotnych,
– rozwój pośrednictwa zawodowego,
– rozwój systemów informatycznych,
– badanie rynku pracy.

Warto również wspomnieć o tym, iż środki te są również przekazywane na wszelkiego rodzaju koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją podyplomowych staży dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek oraz położnych.

Wysokość składek na Fundusz Pracy, która odprowadzana jest przez pracodawców, kształtuje się na poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składek. W żaden sposób ich finansowanie nie leży po stronie pracowników, gdyż odpowiada za nie wyłącznie pracodawca.

Jeśli mają Państwo pytania, bądź jakiekolwiek wątpliwości odnośnie odprowadzania składek z tytułu Funduszu Pracy, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem.