Dofinansowanie do niani to dodatkowe środki finansowe, o których przyznanie mogą ubiegać się rodzice, którzy podpisali z opiekunką umowę uaktywniającą. Czym jest umowa uaktywniająca? Ile wynosi dofinansowanie do niani?

Nianią określamy osobę fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej „umową uaktywniającą”. Osoba sprawująca opiekę powinna mieć więcej niż 18 lat oraz przejść obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne.

Opieka nad dzieckiem może być sprawowana przez nianię od momentu ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. W wyjątkowej sytuacji opieka może zostać wydłużona do 4 lat, gdy rodzice nie mogą zapewnić dziecku opieki przedszkolnej.

Kilka słów o umowie uaktywniającej:
– musi zostać zawarta w formie pisemnej
– stronami umowy są niania oraz rodzice
– określa m.in.:
✦ strony umowy;
✦ cel i przedmiot umowy;
✦ czas i miejsce sprawowania opieki;
✦ liczbę dzieci powierzonych opiece;
✦ obowiązki niani;
✦ wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
✦ czas, na jaki umowa została zawarta;
✦ warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Dofinansowanie do niani
Zgodnie z przepisami ZUS opłaca za nianię składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
W 2022 roku dofinansowanie nie przekroczy kwoty 1505 zł.