Kto może skorzystać z funduszu alimentacyjnego w 2022 roku? Jakie wymagania należy spełnić?

Beneficjentami świadczenia z funduszu alimentacyjnego są osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Fundusz alimentacyjny przysługuje:
– do ukończenia 18 roku życia
– do ukończenia 25 roku życia → dla osób uczących się
– bezterminowo – dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Kto nie może skorzystać ze świadczenia? Wniosku o przyznanie świadczenia nie mogą składać osoby, które:
– przebywają w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
– wstąpiły w związek małżeński

Jakie wymogi?
Najważniejszym kryterium przyznania świadczenia jest wysokość dochodu.

W 2022 roku dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 900 zł. W przypadku przekroczenia stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę”.

WNIOSKI
Wniosek składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy:
– w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej
– za pośrednictwem Internetu

Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

***
Strona główna