Kartoteka wynagrodzeń jest niezbędnym narzędziem dla przedsiębiorcy, który zatrudnia swoich pracowników na umowę o pracę. Ponieważ to od niej zależne jest odpowiednie wyliczenie wypłaty, składek czy zaliczki na podatek dochodowy. Jednym ze składowych kartoteki wynagrodzeń jest karta przychodów.

Co powinna zawierać taka karta?

 • imię i nazwisko pracownika
 • numer identyfikacji podatkowej lub PESEL
 • dane adresowe 
 • dane o zatrudnieniu
 • dane o wynagrodzeniu 
 • sumę osiągniętych przychodów brutto w danym miesiącu
 • składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • zaliczkę na podatek dochodowy
 • dochód narastająco od początku roku

Drugą częścią kartoteki wynagrodzeń jest lista płac. Dokument, który jest używany w rachunkowości. Ma on na celu pomóc w obliczaniu wypłaty pracowników. Tworzona jest ona co miesiąc i musi zawierać:

 • dane pracownika i pracodawcy
 • okres, którego dotyczy
 • informacje o nagrodach, premiach
 • ilość przepracowanych godzin
 • datę sporządzenia
 • numery stron
 • informację o wysokości składek ubezpieczeniowych
 • dane o zwolnieniach chorobowych na ten miesiąc
 • podpisy obu stron