Zawód biegłego rewidenta polega na przeprowadzaniu rewizji finansowej, czyli badania dokumentacji finansowej, aby sprawdzić czy dany podatnik jest rzetelny i jaką ma sytuację finansową. Biegły rewident zobowiązuje się do płacenia składki członkowskiej, ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, przestrzegania zasad etyki, niezależności zawodowej, a także uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
Jak zostać biegłym rewidentem?
Aby zostać rewidentem należy spełnić wiele warunków, m. in.:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • mieć bardzo dobrą opinię
 • nie być skazanym za przestępstwo umyślne lub skarbowe
 • ukończyć studia wyższe w Polsce (lub odpowiadające poziomowi zagraniczne)
 • odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości i posiadać przynajmniej
 • dwuletnią aplikację w firmie audytorskiej
 • posługiwać się biegle językiem polskim
 • zdać odpowiednie egzaminy dla kandydatów na rewidentów
 • złożyć ślubowanie

Badaniom biegłego rewidenta podlegają roczne sprawozdania finansowe grup kapitałowych, spółek akcyjnych i podmiotów, które spełniły w poprzednim roku rozliczeniowym przynajmniej dwa poniższe warunki:

 • suma aktywów stanowiła minimum 2 500 000 euro
 • roczne zatrudnienie na pełne etaty wyniosło minimum 50 osób
 • przychody netto stanowiły minimum 5 000 000 euro