Kompensata zobowiązań to rodzaj równoległego rozliczenia bezgotówkowego pomiędzy kontrahentami. Można z niej skorzystać wyłącznie wtedy, kiedy wierzyciele jednocześnie są swoimi dłużnikami. Gdy zostanie spełniony ten warunek można skorzystać z kompensaty zobowiązań w formie rozliczenia. Oznacza to obustronne umorzenie ustalonych wierzytelności, które nie są w żaden sposób zawierane na fakturze.
Można wyróżnić dwa rodzaje kompensaty zobowiązań:
– kompensatę umowną
– kompensatę ustawową
Pierwsza z nich, czyli kompensata umowna dotyczy wierzytelności:
– przeterminowanych, czyli tych, które mogły zostać potrącone przed przeterminowaniem
– zajętych, czyli gdy dłużnik pierwszy stał się wierzycielem wierzyciela zanim zostały zajęte
– wymagalnych, czyli po okresie spłaty, które wymagają regulacji
Natomiast w wypadku kompensaty ustawowej, musi zostać utworzone specjalne oświadczenie, które mówi o wzajemnym umorzeniu do wysokości niższej wierzytelności.
O kosztach uzyskania przychodu w firmie dowiesz się tutaj.