Kosztem uzyskania przychodu nazywamy wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów.
Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi: zostać poniesiony, być związany z prowadzoną działalność, mieć charakter definitywny i zostać udokumentowany. Ponadto musiał zostać poniesiony w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów.

Po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu od przychodu otrzymuje się dochód, który stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.
Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się między innymi wydatki na:
– reprezentację,
– odsetki poniesione w związku z nieterminową spłatą zobowiązań budżetowych i podatkowych,
– odpisy amortyzacyjne powyżej 150 000 zł w przypadku samochodów osobowych,
– spłatę rat kredytów i pożyczek.
Koszt uzyskania przychodów musi zostać ujęty w ewidencji księgowej. Zapisów można dokonać na podstawie takich dokumentów, jak na przykład faktura, rachunki i dokumenty celne czy inne dokumenty potwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.