Często pełna księgowość budzi niepokój wśród przedsiębiorców, którzy zobowiązani są do prowadzenia bardziej szczegółowej ewidencji księgowej. Warto jednak zaznaczyć na samym początku, że pełna ewidencja księgowa dostarcza rzetelnych informacji ograniczających ryzyko utraty płynności finansowej. Warunkiem jest jednak prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pełna księgowość musi być prowadzona przez:
– osoby fizyczne,
– spółki cywilne osób fizycznych,
– spółki jawne osób fizycznych,
– spółki partnerskie,
których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.

Właściciele podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości często decydują się na współpracę z biurem rachunkowym. Znacząco ułatwia to wywiązywanie się z obowiązków księgowych oraz podatkowych. Szczególnie wygodną opcją jest współpraca zdalna, która pozwala przesyłać dokumenty za pośrednictwem Internetu.

Pełna księgowość dostarcza informacji w zakresie ewidencji przychodów i kosztów, szczegółowych danych na temat majątku firmy, inwentaryzacji majątku i zobowiązań a także sporządzanych sprawozdań finansowych.