Podatek od osób prawnych (Podatek CIT) to bezpośredni podatek, który obciąża dochody uzyskiwane przez spółki. Z płacenia podatku CIT oraz składania zeznań podatkowych zwolnione są niektóre podmioty (zwolnienie podmiotowe), ale również niektóre przedmioty (zwolnienie przedmiotowe).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego:

– z zysków kapitałowych oraz
– z innych źródeł przychodów

Obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych polega na ustaleniu podstawy opodatkowania w danym roku podatkowych. Jest to osiągany przez osobę prawną dochodów pomniejszony o koszty jego uzyskania.
Zgodnie z ustawą wyróżnia się dwie stawki podatku dochodowego:

1. 19% podstawy opodatkowania
2. 9% podstawy opodatkowania od przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Dotyczy to podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro
Podatnikami podatku CIT są:

– osoby prawne
– spółki kapitałowe w organizacji
– jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
– spółki komandytowo-akcyjne
– spółki nieposiadające osobowości prawnej
– podatkowe grupy kapitałowe

Od 2021 roku do grupy podatników opłacających podatek dochodowy od osób prawnych dołączyły spółki komandytowe i część spółek jawnych.