Z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie wszedł przepis dotyczący sklepów o największych obrotach. Mowa o podatku od sprzedaży detalicznej tzw. podatek handlowy, który będzie pobierany co miesiąc. Podatek ten został uregulowany w ustawie, która została przyjęta 1 września 2016 roku. Następnie pobór owego podatku był zawieszony – aż do teraz.

Podatek od sprzedaży detalicznej – zmiany w 2021 r.- 0,8% dla firm, których miesięczny przychód nie przekracza 187 mln zł,
– 1,4%, którą opodatkowana jest nadwyżka przychodu ponad 187 mln zł.

Podatek od sprzedaży detalicznej – zmiany w 2021 r.- osoby fizyczne,
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
– spółki cywilne prowadzone w Polsce (bez względu na to czy są podmiotami polskimi, czy zagranicznymi).

Przychód podlegający opodatkowaniu ustala się w oparciu o wielkość obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących. Naliczoną kwotę podatku należy opłacić do 25. dnia każdego miesiąca.

Jeśli mają Państwo pytania, bądź ewentualne wątpliwości – zachęcamy do kontaktu!