Jednym z obowiązków, jakie ciążą na przedsiębiorcach prowadzących pełną księgowość, jest składanie rocznego sprawozdania finansowego z działalności spółki. Jest to czynność, która pozwala na zamknięcie roku obrachunkowego po jego zakończeniu. Sprawozdania sporządzają i składają jednostki zobowiązane przepisami prawa do ksiąg rachunkowych oraz te, które dobrowolnie wybrały ten sposób ewidencjonowania.

Sprawozdanie sporządza się na tak zwany “dzień bilansowy”. W firmach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sprawozdanie sporządza się na 31.12. Spółki podlegające wpisowi do KRS mają 3 miesiące od dnia bilansowego na opracowanie rocznego sprawozdania. W dalszej kolejności dokument ten musi zostać zatwierdzony przez właściciela jednoosobowej działalności, wszystkich wspólników lub zgromadzenie – w zależności od formy prawnej. Na zatwierdzenie i podpisanie przewidziane są kolejne 3 miesiące.
Sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone w formie elektronicznej i podpisane podpisem elektronicznym.
Za niezłożenie sprawozdania przewidziane jest wiele sankcji od grzywny i wszczęcia postępowania przymuszającego, po rozwiązanie spółki czy karę pozbawienia wolności na okres do 2 lat.