Wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji księgowej. Sposób prowadzenia księgowości 2022 jest uzależniony od wielu czynników. Księgowość należy prowadzić w sposób odpowiednio dostosowany do formy prawnej działalności. W wielu przypadkach przedsiębiorcy decydują się na prowadzenie uproszczonej księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Prowadzenie uproszczonej księgowości w 2022- dla kogo?

Z uproszczonej formy księgowości mogą korzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie pod warunkiem, że przychód z poprzedniego roku nie przekroczył równowartości kwoty 2 000 000 euro w walucie polskiej. 

Uproszczona księgowość – jaki obowiązuje limit przychodów?

Od 1 stycznia 2022 roku limit przychodów wynosi 9 188 200 zł ( w przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2021 r.  – średni kurs euro ogłoszony przez NBP wynosi 4,5941 zł za euro). Po przekroczeniu tego limitu przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Uproszczona księgowość w 2022 – ewidencja

Księgowość uproszczona zobowiązuje do prowadzenia:

  • Ewidencji przebiegu pojazdu
  • Ewidencji środków trwałych
  • Rejestru VAT sprzedaży i zakupów
  • KPiR
  • Ewidencji przychodów