Przedsiębiorcy mają możliwość zatrudnienia pracowników, którzy będą wykonywać zadania mające na celu świadczenie usług, sprzedaż produktów lub też promowanie usług w Internecie. Zakres obowiązków pracowników uzależniony jest od profilu prowadzonej działalności.

Jakie obowiązki ma pracodawca decydujący się na zatrudnienie pracownika w firmie?

Na samym początku warto zaznaczyć, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest sporządzanie oraz kompletowanie odpowiedniej dokumentacji związanej z osobą ubiegającą się oraz zatrudnioną w firmie.

Przepisy Kodeksu Pracy jasno informują o tym, że pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
– imię (imiona) i nazwisko,
– imiona rodziców,
– datę urodzenia,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
– wykształcenie,
– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Często pracodawcy wymagają również takich dokumentów jak świadectwo pracy, certyfikaty potwierdzające umiejętności oraz dyplomy.

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest wysłanie pracownika na badania lekarskie, które pomogą stwierdzić czy dana osoba nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy.

Jednym z najważniejszych obowiązków osoby zatrudniającej pracowników jest zawarcie umowy. Ten obowiązek musi być dopełniony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, aby zachować odpowiednie prawa pracownika.

Do pozostałych obowiązków pracodawcy należą:
– przedstawienie zakresu obowiązków oraz zasad wewnętrznych,
– szkolenie BHP,
– zarejestrowanie do ZUS / US,
– prowadzenie akt osobowych pracownika.